Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3099377

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
V SA/Wa 1350/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Kania.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) czerwca 2019 r. Nr (...) w przedmiocie zobowiązania do zwrotu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych postanawia

1. odrzucić skargę,

2. zwrócić S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi, wpisaną do rejestru opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pod poz. (...), dnia (...) lipca 2019 r.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 29 października 2019 r. Przewodnicząca Wydziału V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwała S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: "Skarżąca") do uzupełnienia wpisu sądowego od skargi o kwotę 12 770 zł - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżąca wniosła zażalenie na ww. zarządzenie.

Postanowieniem z 22 stycznia 2020 r., sygn. akt I GZ 471/19 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie.

Wobec powyższego, zarządzeniem z 19 lutego 2020 r. Skarżąca została wezwana do wykonania prawomocnego zarządzenia z 29 października 2019 r., wzywającego do uzupełnienia wpisu od skargi.

Wezwanie doręczono 3 marca 2020 r. (z.p.o. karta 61 akt sądowych) zatem termin do uzupełnienia wpisu upłynął z dniem 10 marca 2020 r.

Pomimo wezwania Skarżąca nie uzupełniła wpisu; w rejestrze opłat sądowych nie zidentyfikowano wpisu sądowego w niniejszej sprawie w należnej wysokości, tj. w kwocie 12 770 zł (k. 60 verte akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a.") Sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

W niniejszej sprawie pomimo skutecznego doręczenia wezwania, nie uzupełniono opłaty z tytułu wpisu od skargi.

W tej sytuacji na podstawie art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie obowiązany był skargę odrzucić, o czym orzekł, jak w punkcie 1 sentencji postanowienia.

Stosując przepis art. 232 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, Sąd zwrócił stronie skarżącej cały uiszczony wpis, o czym orzekł w punkcie 2 sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.