Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 września 2006 r.
V SA/Wa 1313/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Bożek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 września 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) kwietnia 2006 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia powstania długu celnego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z zarządzeniem Sądu z dnia 5 sierpnia 2006 r., S. Sp. z o.o. w W. została wezwana do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie Sądu zostało wysłane na adres wskazany w skardze, w trybie art. 65 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 131 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 62, poz. 697 z późn. zm.).

Pismo zwrócono z adnotacją urzędu pocztowego - "wyprowadziła się firma" (dowód: koperta wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru - w aktach sądowych sprawy). Doręczenie uznano za dokonane z dniem 11 sierpnia 2006 r.

W zakreślonym terminie braki formalne skargi nie zostały uzupełnione, co stanowi podstawę do wydania orzeczenia o odrzuceniu skargi.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.