Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 października 2006 r.
V SA/Wa 1295/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA Andrzej Kania (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 października 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. Z. - "(...)" na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) czerwca 2006 r. Nr (...) w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe; postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący został zobowiązany pismem z 7 sierpnia 2006 r. do usunięcia braków formalnych skargi poprzez: podpisanie skargi i jej odesłania po podpisaniu do sądu (ponieważ w jednaj skardze zaskarżono więcej niż jeden akt administracyjny), wskazania numeru i daty zaskarżonego aktu oraz podania wartości przedmiotu zaskarżenia - w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwania powyższe doręczone zostało skarżącemu 24 sierpnia 2006 r. (dowód: koperta listu poleconego z adnotacją o dwukrotnym awizowaniu, k. - 9 akt sądowych).

Powyższe braki skargi nie zostały usunięte w zakreślonym terminie.

W tej sytuacji na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.