Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1918021

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 marca 2012 r.
V SA/Wa 126/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Piotr Piszczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi F. B. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) listopada 2011 r. nr (...) obejmującą również żonę skarżącego: J. B. oraz ich małoletnie dziecko: N. B. w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji oraz ją poprzedzającej decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z (...) lipca 2011 r.

Uzasadnienie faktyczne

Cudzoziemiec F. B., obywatel A. wniósł, za pośrednictwem organu skargę na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z (...) listopada 2011 r. (obejmującą również żonę skarżącego: J. B. oraz ich małoletnie dziecko: N. B.) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany.

W treści skargi cudzoziemiec zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji na podstawie art. 61 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Pismem z (...) marca 2012 r. pełnomocnik skarżącego złożył wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w części dotyczącej wydalenia oraz o wstrzymanie wykonania decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z (...) lipca 2011 r. Autor uzasadnił swój wniosek realną obawą skarżącego i jego rodziny przed wyjazdem do kraju pochodzenia, gdyż jego zdaniem zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody, związanej z ewentualnymi konsekwencjami takiego powrotu.

Pismem z (...) marca 2012 r. pełnomocnik skarżącego uzupełnił wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji oraz ją poprzedzającej, także wobec małżonki skarżącego oraz ich małoletniego dziecka.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Rozpoznając wniosek w przedmiotowej sprawie Sąd uznał, że zasługuje on na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże w myśl § 3 ww. przepisu, po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wystąpienia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Przedmiotem ochrony tymczasowej mogą być jedynie takie akty lub czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. Przez pojęcie wykonania aktu administracyjnego należy rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub doprowadzenie w trybie egzekucji do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w tym akcie. Przedmiotem wykonania aktu administracyjnego jest zatem każde zachowanie się podmiotu zobowiązanego do jego wykonania (adresata aktu), polegające m.in. na działaniu, zaniechaniu określonego działania.

Zaskarżona decyzja Rady do Spraw Uchodźców z (...) listopada 2011 r. utrzymująca w mocy decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z (...) lipca 2011 r. w zakresie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wobec stwierdzenia braku przesłanek do udzielenia zgody na pobyt tolerowany jest tego typu decyzją, która nadaje się do wykonania.

Możliwość wstrzymania wykonania aktu, rozciąga się na akty wydane lub podjęte we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy (art. 61 § 3 zdanie 3 p.p.s.a.) Sąd może zatem wstrzymać wykonanie również aktu wydanego w I instancji (B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2005, wyd. I, str. 169).

Jak trafnie podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 grudnia 2005 r. sygn. akt II OZ 1330/05, wyjazd cudzoziemca z Polski przed rozpoznaniem sprawy przez Sąd pozbawia go nie tylko możliwości osobistego uczestnictwa w postępowaniu sądowym, ale także sprawia, że w razie ewentualnego uwzględnienia skargi, udzielona cudzoziemcowi ochrona sądowa może okazać się iluzoryczna. Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego udzielenie ochrony tymczasowej w postaci wstrzymania wykonania decyzji nakazującej cudzoziemcowi opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do czasu zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie decyzji w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest związane ze standardami rzetelnej procedury i realizacją prawa do sądu.

Dlatego też w ocenie Sądu zasadne jest pozostanie skarżącego oraz jego rodziny w Polsce do czasu zakończenia niniejszego postępowania sądowoadministracyjnego.

Biorąc zatem powyższe pod rozwagę oraz mając na uwadze skutki wykonania zaskarżonej oraz ją poprzedzającej decyzji, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.