Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 listopada 2007 r.
V SA/Wa 1225/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Madalińska-Urbaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...)maja 2006 r. Nr (...) w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 20 czerwca 2006 r. K. S. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) maja 2006 r. nr (...) w sprawie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług.

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 20 lipca 2006 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania.

8 sierpnia 2006 r. (data nadania pocztowego) skarżąca złożyła na urzędowym formularzu "PPF" wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od wpisu od skargi ponad (...) zł oraz odmówił przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.

Pismem z dnia 19 lutego 2007 r. skarżąca złożyła zażalenie od powyższego orzeczenia, w którym wniosła o zmianę wydanego postanowienia przez przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitego zwolnienia od kosztów sądowych lub uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

Postanowieniem z dnia 26 marca 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał wniosek o przyznanie prawa pomocy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

W wyniku ponownego rozpoznania wniosku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał w dniu 24 kwietnia 2007 r. postanowienie, w którym przyznał stronie prawo pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od wpisu od skargi ponad kwotę (...) zł oraz odmówił przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.

Pismem z dnia 17 maja 2007 r. strona skarżąca wniosła zażalenie od powyższego orzeczenia.

Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie skarżącej na postanowienie z dnia 26 marca 2007 r., albowiem zostało ono wniesione z uchybieniem terminu do jego wniesienia.

W związku z powyższym, zgodnie z zarządzeniem z dnia 18 lipca 2007 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania. W zarządzeniu zamieszczono pouczenie, iż nieuiszczenie w terminie wpisu od skargi spowoduje jej odrzucenie. Strona skarżącą została również pouczona, iż na ww. zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie uiszczenia wpisu przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pismem procesowym z dnia 26 lipca 2007 r. skarżąca wniosła zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 18 lipca 2007 r., w którym wniosła o zmianę zarządzenia dotyczącego wezwania do uiszczenia wpisu sądowego przez przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych lub uchylenie zarządzenia dotyczącego wezwania do uiszczenia wpisu sadowego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

Postanowieniem z dnia 12 września 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 18 lipca 2007 r. W uzasadnieniu postanowienia Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w kwestii określenia wysokości wpisu sądowego od złożonej skargi, Przewodniczący Wydziału V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postąpił zgodnie z treścią postanowienia z dnia 24 kwietnia 2007 r. i wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu w prawidłowej wysokości. W związku z powyższym-zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego-brak jest podstaw do kwestionowania przedmiotowego zarządzenia.

W uzasadnieniu postanowienia z dnia 12 września 2007 r. zostało również podkreślone, że zaskarżenie zarządzenia Przewodniczącego w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu powoduje jedynie ten skutek, że sąd drugiej instancji bada czy obowiązek opłacenia pisma został prawidłowo określony co do zasady i wysokości opłaty. Kontrolowana jest prawidłowość samego zarządzenia, a nie to, czy zachodzą odrębne regulowane okoliczności wyłączające dopuszczalność obciążenia strony obowiązkiem opłacenia wpisu.

Strona skarżąca została poinformowana, że postanowienie z dnia 12 września 2007 r. jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

Wyżej wymienione orzeczenie zostało doręczone stronie skarżącej 25 września 2007 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru-k. 169 akt sądowych).

Z informacji uzyskanej z Oddziału Finansowo- Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynika, że do dnia 15 października 2007 r. w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy (wpisu sądowego w kwocie (...) zł).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Na wstępie należy zauważyć, że doręczenie wezwania skierowanego do strony o uiszczenie opłaty w stosownej wysokości od wniesionego pisma traktuje się jako równoznaczne z doręczeniem odpisu zarządzenia przewodniczącego w tym przedmiocie.

Jeżeli strona nie kwestionuje obowiązku nałożonego na nią przedmiotowym zarządzeniem, to we wskazanym w wezwaniu terminie zobligowana jest do uiszczenia ustalonego wpisu sądowego.

W sytuacji zaś, gdy strona kwestionuje nałożony na nią obowiązek uiszczenia wpisu sądowego uprawniona jest w ustawowym terminie wnieść zażalenie na tak doręczone zarządzenie. Zaskarżenie zarządzenia powoduje ten skutek, że w związku z przeniesieniem na sąd drugiej instancji kompetencji do badania zasadności wezwania do uiszczenia opłaty niejako zawieszeniu ulega skutek doręczenia wezwania w zakresie zapoczątkowania biegu terminu do uiszczenia opłaty. Przeszkoda ta ustaje z chwilą oddalenia zażalenia, z tym jednak, że względem strony wznowienie obowiązku uiszczenia opłaty w ustawowym terminie łączyć należy z elementem wiedzy o treści rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji.

W przedmiotowej sprawie strona skarżąca odpis postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 września 2007 r. (oddalającego zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału) otrzymała w dniu 25 września 2007 r. wraz z informacją, że ww. orzeczenie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. A zatem termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi upłynął 2 października 2007 r. W tym terminie nie uiszczono żądanego wpisu od skargi.

W tej sytuacji na podstawie art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.