Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2878046

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 lutego 2012 r.
V SA/Wa 1224/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków.

Sędziowie: NSA Piotr Piszczek, WSA Joanna Zabłocka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lutego 2012 r. sprawy ze skargi H.W. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia (...) marca 2011 r. nr (...) znak (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia represji. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.