Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2917254

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 listopada 2010 r.
V SA/Wa 1217/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabella Janson (spr.).

Sędziowie WSA: Irena Jakubiec-Kudiura, Krystyna Madalińska-Urbaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2010 r. sprawy ze skargi N. T. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia... marca 2010 r. nr... w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz zobowiązania do opuszczenia terytorium RP; oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.