Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1517388

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 maja 2013 r.
V SA/Wa 1186/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Konrad Łukaszewicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi E. W. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w (...) z dnia (...) marca 2013 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

E. W. wystąpiła z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Wnioskodawczyni wskazała, iż gospodarstwo domowe prowadzi z synem, posiada dom o pow. około (...) m2 oraz nieruchomość rolną o pow. (...) ha wraz z budynkami gospodarczymi, natomiast nie posiada zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. Oświadczyła, iż źródłem jej utrzymania jest renta (...) w wysokości 764,26 zł miesięcznie, zaś syn jest osobą bezrobotna bez prawa do zasiłku. Wnioskodawczyni przedstawiła wydatki rodziny związane z niezbędnym utrzymaniem, podniosła również, iż pomagają jej dzieci - kupują jedzenie. Nadto wskazała, iż w 2012 r. chciała otrzymać kredyt, jednakże nie został jej przyznany z uwagi na brak zdolności kredytowej.

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:

Prawo pomocy stanowi wyjątek od zasady ponoszenia przez stronę kosztów związanych z jej udziałem w postępowaniu sądowym i może zostać przyznane osobie fizycznej w zakresie częściowym, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)).

Wniosek zasługuje na uwzględnienie, bowiem wnioskodawczyni nie posiada wystarczającego źródła dochodu, które pozwoliłoby jej ponieść koszty związane z udziałem w postępowaniu sądowym bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania. Wzięto pod uwagę wysokość osiąganego przez nią dochodu, wydatki niezbędne dla utrzymania siebie i syna, a także brak zasobów pieniężnych i oszczędności, co przemawia za uznaniem, iż spełnione zostały przesłanki do udzielenia prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.