Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 lipca 2006 r.
V SA/Wa 1186/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Marzenna Zielińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "(...)" Sp. z o.o. w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) maja 2006 r. Nr (...) w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe postanawia: - odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

Spółka "(...)" z siedzibą w P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z (...) maja 2006 r. nr (...).

Stosownie do treści przepisu art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zaskarżona decyzja została doręczona pełnomocnikowi reprezentującemu skarżącą spółkę w postępowaniu administracyjnym w dniu 15 maja 2006 r. (k. 60 akt adm.), natomiast skarga została nadana w polskim urzędzie pocztowym w dniu 20 czerwca 2006 r. (datownik placówki nadawczej na kopercie, k. 28 akt sądowych), czyli po upływie omówionego terminu.

W tej sytuacji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.