Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2736007

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 października 2018 r.
V SA/Wa 1185/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Krawczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi N. z siedzibą w A. na decyzję Ministra Finansów z dnia... kwietnia 2018 r. nr... w przedmiocie pozostawienia nazw domen w Rejestrze domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą postanawia:

1. odrzucić skargę.

2. zwrócić N. z siedzibą w A. wpis sądowy od skargi w kwocie 200 zł (dwieście złotych), z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wpisany do rejestru opłat sądowych w dniu... czerwca 2018 r. pod pozycją....

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 19 lipca 2018 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do uzupełnienia braków formalnych skargi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi poprzez własnoręczne podpisanie skargi i odesłanie po podpisaniu do sądu oraz poprzez nadesłanie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictwa z dnia 5 czerwca 2018 r. oraz odpisu z rejestru przedsiębiorców dotyczącego N. i wykazu dyrektorów. W wezwaniu poinformowano pełnomocnika skarżącej, że do skargi dołączono jedynie kserokopie ww. dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem.

W zakreślonym terminie pełnomocnik skarżącej Spółki nadesłał podpisana własnoręcznie skargę. Brak formalny w postaci nadesłania pełnomocnictwa z dnia 5 czerwca 2018 r. oraz odpisu z rejestru przedsiębiorców dotyczącego N. i wykazu dyrektorów w oryginale lub uwierzytelnionej nie został natomiast usunięty.

W tej sytuacji Sąd zobligowany był do odrzucenia skargi w oparciu o art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zgodnie z którym sąd odrzuca skargę w razie nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. O zwrocie wpisu (pkt 2 sentencji) postanowiono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.