Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001805

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 października 2018 r.
V SA/Wa 116/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Zawiślak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu M. K. od postanowienia starszego referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 sierpnia 2018 r. o sygn. akt V SA/Wa 116/18 o odmowie przyznania prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. K. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia... listopada 2017 r. nr... w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki postanawia utrzymać w mocy postanowienie starszego referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 sierpnia 2018 r. sygn. akt V SA/Wa 116/18.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.