Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2612631

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 lutego 2018 r.
V SA/Wa 1158/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Jakubiec-Kudiura.

Sędziowie: NSA Piotr Piszczek, WSA Jadwiga Smołucha (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2018 r. sprawy ze skargi Gminy P. na rozstrzygnięcie zawarte w piśmie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia (...) marca 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych; oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 5 grudnia 2016 r. Gmina P. (dalej "skarżąca", "strona") złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację pod tytułem "(...)" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pismem z (...) marca 2017 r. znak (...) Samorząd Województwa Mazowieckiego (dalej "organ") poinformował skarżącą o odmowie przyznania pomocy. Uzasadniając przyczyny odmowy wskazano na brak dostępnych środków finansowych przewidzianych na operacje typu gospodarka wodnościekowa, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 z późn. zm., dalej "rozporządzenie"). Brak środków do sfinansowania wnioskowanej operacji spowodował niespełnienie przesłanek do otrzymania pomocy. Skarżąca została poinformowana o wnioskach na liście operacji, które mieszczą się w limicie środków oraz o ilości uzyskanych punktów i pozycji na liście operacji. Organ wskazał, iż zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z 10 stycznia 2017 r. nr 59/213/17 w limicie środków mieszczą się wnioski umieszczone na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na poz. od 1 do 74. Operacja skarżącej uzyskała 22 punkty i znalazła się na poz. 116, co oznacza, że nie mieści się w 150% limicie, o którym mowa w rozporządzeniu.

Nie zgadzając się z odmową przyznania pomocy skarżąca złożyła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zarzucając organowi, że w sposób istotny narusza przepis art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562 z późn. zm., dalej "ustawa o wspieraniu"), poprzez brak wyczerpującego podania przyczyn odmowy. Ponadto skarżąca zarzuciła brak szczegółowej informacji o przyczynie przyznania otrzymanych punktów za każde kryterium wyboru operacji. Zdaniem skarżącej, bez zachowania tych elementów rozstrzygnięcia, wnioskodawca nie ma możliwości obrony swoich słusznych interesów oraz prowadzenia polemiki z organem.

Pismem z (...) kwietnia 2017 r. znak (...) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie poinformował skarżącą o negatywnym rozpatrzeniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa. W uzasadnieniu organ wskazał, że kryteria dotyczące wyboru operacji oraz kryteria dotyczące specyfikacji regionu dla województwa mazowieckiego są zdefiniowane w § 11 ust. 4 oraz ust. 5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182 z późn. zm.), a źródła informacji są ogólnodostępne. Ilość otrzymanych punktów przez wszystkich wnioskodawców opublikowano w liście operacji zatwierdzonej 10 stycznia 2017 r. uchwałą nr 59/213/17 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. W uzasadnieniu organ przedstawił też szczegółową punktację dla operacji pn. "(...), uzyskaną przez skarżącą we wszystkich kryteriach będących przedmiotem oceny:

- Podstawowy dochód podatkowy gminy (wartość liczbowa 1287,07 co stanowi 85,00%) - 1 pkt.;

- Bezrobocie w powiecie (wartość liczbowa 20,0%, śr. krajowa 9,4%) - 1 pkt.;

- Jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazanych w programie wodnośrodowiskowym kraju (zagrożona) - 5 pkt.;

- Wskaźnik zwodociągowania gminy wg danych GUS dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki wodnej - nie dotyczy - 0 pkt.;

- Wskaźnik skanalizowania gminy wg danych GUS dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy - w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki ściekowej (wartość liczbowa wynosi 0,00% na koniec 2014 r., co stanowi nie więcej niż 20%) - 4 pkt;

- Wskaźnik zwodociągowania gminy wg danych GUS dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy - w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki ściekowej (wartość liczbowa wynosi 68,89% na koniec 2014 r., co stanowi powyżej 50% i nie więcej niż 75%) - 1 pkt.;

- Operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i ściekowej - 0 pkt.;

- Infrastruktura szerokopasmowa - 0 pkt.;

- Średnia gęstość zaludnienia gminy, na której obszarze jest planowana realizacja operacji, według danych GUS (wartość liczbowa 181 os./km2 co najmniej 60 osób na km2) - 4 pkt.;

- Realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której znajduje się co najmniej jedna z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy o ochronie przyrody ((...)) - 3 pkt.;

- Realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której liczba miejscowości, według stanu na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy (liczba miejscowości 25) - 3 pkt. Organ wyjaśnił, że dostępny limit, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 z późn. zm.), dla Województwa Mazowieckiego wynosi 16 801 692 euro, czyli po przeliczeniu według kursu Europejskiego Banku Centralnego z 29 grudnia 2016 r. wynosił 74 164 348,657 zł. W związku z § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182 późn., zm.), kontroli administracyjnej podlegają wnioski o przyznanie pomocy w ilości która jest ustalona na podstawie sum kwot wnioskowanej pomocy na realizację operacji objętych tymi wnioskami mieszczącej się w wysokości 150% środków przewidzianych na operację typu gospodarka wodno-ściekowa czyli 111 245 522 PLN (74 164 348,657 x 150%). We wskazanym limicie mieszczą się wnioski o dofinansowanie umieszczone na poz. od 1 do 74 listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy, zatwierdzonej uchwalą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 59/213/17 z 10 stycznia 2017 r. Operacja skarżącej, która znalazła się na poz. 116 ww. listy operacji, nie mieści się w limicie 150% alokacji.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżąca wniosła o uchylenie rozstrzygnięcia zawartego w piśmie z (...) marca 2017 r. o odmowie przyznania pomocy. W motywach skargi strona podniosła, iż uzasadnienie podania przyczyn odmowy przyznania pomocy w istotny sposób narusza przepis art. 35 ust. 1 ustawy o wspieraniu. Zdaniem skarżącej organ, który rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia wniosku o pomoc nie może w uzasadnieniu własnego stanowiska ograniczać się jedynie do wskazania ilości otrzymanych punktów oraz wskazania, że w limicie mieszczą się wnioski umieszczone na liście na poz. od 1 do 74. W ocenie skarżącej organ podając przyczyny odmowy przyznania pomocy winien był wyszczególnić kryteria określone np. w rozporządzeniu, wskazać liczbę punktów przyznanych za każde z nich, co też uczyniono, ale powinien również przedstawić wyjaśnienia dotyczące dokonanej w tym zakresie oceny, wskazując m.in., że w odniesieniu do konkretnego kryterium przyznano określoną liczbę punktów. Podanie przyczyn odmowy udzielenia wnioskowanej pomocy w zakresie uzyskanej łącznej liczby punktów winny spełniać istotną rolę w myśl zasady obowiązku organu do informowania stron, czy też zasady przekonywania. Pomimo wskazania samej ilości punktów za dane kryterium w dalszym ciągu nie jest wiadome skarżącej, dlaczego uzyskała tą a nie inną ilość punktów.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje stanowisko w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718.), dalej: "p.p.s.a.", sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Oznacza to, iż zadaniem wojewódzkiego sądu administracyjnego jest zbadanie legalności zaskarżonego rozstrzygnięcia pod względem jego zgodności z prawem, to znaczy ustalenie, czy organy orzekające w sprawie prawidłowo zinterpretowały i zastosowały przepisy prawa w odniesieniu do właściwie ustalonego stanu faktycznego. Realizując powyższe uprawnienia sąd uznał, iż skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Podstawę prawną orzekania w rozpoznawanej sprawie stanowiły przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, tekst jedn.), zwana dalej "ustawą" oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182), zwane dalej "rozporządzeniem".

Art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy stanowi, że program jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje działania - podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, a w ich ramach podziałania - wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy pomoc jest przyznawana osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jeżeli są spełnione warunki przyznania pomocy określone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, w przepisach ustawy oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1.

Delegacja zawarta w art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy daje upoważnienie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków lub trybu przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach poszczególnych działań, poddziałań lub typów operacji objętych programem, a także przestrzenny zasięg wdrażania tych działań oraz poddziałań, w tym kryteriów wyboru operacji - w przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 - 9, 13 oraz 14 lit. c, mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji programu, w szczególności przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy zgodnie z warunkami wynikającymi z programu, biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych działań i poddziałań oraz konieczność ukierunkowania pomocy, w szczególności ze względu na szczególne potrzeby i warunki zidentyfikowane zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. c ppkt iv rozporządzenia nr 1305/2013 i wskazane w programie.

Działając na podstawie wskazanej wyżej delegacji ustawowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w § 11 ust. 4 rozporządzenia określił kryteria wyboru operacji, a w ust. 5 kryteria dotyczące specyfiki regionów, według których dokonuje się oceny wniosków. Zgodnie z § 11 ust. 4 rozporządzenia w celu ustalenia kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się oceny wniosków o przyznanie pomocy, przyznając planowanej operacji punkty według następujących kryteriów wyboru:

1)

podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kształtuje się w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze, na poziomie:

a)

nie więcej niż 50% średniej krajowej - 4 punkty,

b)

powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej - 2 punkty,

c)

powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej - 1 punkt;

2)

średnia stopy bezrobocia w powiecie, na którego obszarze jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy była wyższa lub równa średniej krajowej stopie bezrobocia w tym okresie - 1 punkt;

3)

operacja jest planowana na obszarze gminy, na którym jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazanych w programie wodno-środowiskowym kraju, o którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne - 5 punktów;

4)

wyrażony w% iloraz liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej znajdującej się na obszarze, o którym mowa w § 4 pkt 4, na którym jest planowana realizacja operacji, i liczby mieszkańców na tym obszarze, zwany dalej "wskaźnikiem zwodociągowania gminy", według danych Głównego Urzędu Statystycznego dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, zwanych dalej "danymi GUS" - w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki wodnej, wynosi:

a)

nie więcej niż 50% - 6 punktów,

b)

powyżej 50% i nie więcej niż 75% - 4 punkty,

c)

powyżej 75% i nie więcej niż 90% - 2 punkty;

5)

wyrażony w% iloraz liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej znajdującej się na obszarze, o którym mowa w § 4 pkt 4, na którym jest planowana realizacja operacji, i liczby mieszkańców na tym obszarze, zwany dalej "wskaźnikiem skanalizowania gminy", według danych GUS - w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki ściekowej, wynosi:

a)

nie więcej niż 20% - 4 punkty,

b)

powyżej 20% i nie więcej niż 30% - 2 punkty,

c)

powyżej 30% i nie więcej niż 40% - 1 punkt;

6)

wskaźnik zwodociągowania gminy, według danych GUS, w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki ściekowej, wynosi:

a)

powyżej 75% - 2 punkty,

b)

powyżej 50% i nie więcej niż 75% - 1 punkt;

7)

operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i ściekowej - 1,5 punktu;

8)

operacja będzie realizowana w związku z tworzeniem pasywnej infrastruktury szerokopasmowej w rozumieniu art. 2 pkt 137 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE.L 187 z 26.06.2014, str. 1) lub na obszarze realizacji operacji funkcjonuje sieć szerokopasmowa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 880, 1045, 1777 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 903) - 0,5 punktu.

Zgodnie z § 11 ust. 5 pkt 7 rozporządzenia, w celu ustalenia kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się oceny wniosków o przyznanie pomocy, przyznając planowanej operacji również punkty według następujących kryteriów dotyczących specyfiki regionu - w przypadku województwa mazowieckiego:

a)

średnia gęstość zaludnienia gminy, na której obszarze jest planowana realizacja operacji, według danych GUS, wynosi:

- co najmniej 60 osób na km2 - 4 punkty,

- od 25 do 59 osób na km2 - 2 punkty,

b)

realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której znajduje się co najmniej jedna z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody - 3 punkty,

c)

realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której liczba miejscowości, według stanu na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, wynosi:

- powyżej 25 - 5 punktów,

- nie mniej niż 15 i nie więcej niż 25 - 3 punkty,

- nie mniej niż 10 i nie więcej niż 14 - 1 punkt.

W myśl § 12 ust. 1 rozporządzenia kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie sumy przyznanych punktów za poszczególne kryteria wyboru operacji oraz kryteria dotyczące specyfiki regionu, określone dla poszczególnych województw na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz w dokumentach, o których mowa w § 9 ust. 2, złożonych wraz z tym wnioskiem.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka, niezwłocznie po przyznaniu punktów za kryteria, o których mowa w § 11 ust. 4 i 5, sporządza i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce listę, która zawiera informację o kolejności przysługiwania pomocy. Zgodnie z ust. 2 § 13 lista, o której mowa w ust. 1, zawiera określenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, liczbę przyznanych punktów, tytuł operacji i kwotę pomocy.

Stosownie do art. 34 ust. 2 ustawy do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy w ramach działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7, prowadzonych przez agencję płatniczą i podmioty wdrażające nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępniania akt, skarg i wniosków, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Przepisy art. 27 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Art. 27 ust. 1 stanowi, iż w postępowaniu w sprawie o przyznanie pomocy organ, przed którym toczy się postępowanie:

1)

stoi na straży praworządności;

2)

jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy;

3)

udziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania;

4)

zapewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium postępowania i na ich żądanie, przed wydaniem decyzji administracyjnej, umożliwia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań; przepisów art. 79a oraz art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

W myśl art. 27 ust. 2 ustawy strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, są obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy w ramach działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7, podmiot właściwy w sprawie o przyznanie pomocy informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, o odmowie jej przyznania z podaniem przyczyn odmowy. W myśl ust. 2 art. 35 w przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy przysługuje prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Analiza akt przeprowadzonego postępowania w sprawie o przyznanie pomocy, pod kątem powołanych wyżej przepisów regulujących to postępowanie, prowadzi do wniosku, że w sprawie nie doszło do naruszeń prawa materialnego, ani też przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Ocena wniosku została przeprowadzona prawidłowo, według kryteriów określonych w § 11 ust. 4 i 5 rozporządzenia. Z § 11 rozporządzenia wynika jednoznacznie, że ocena wniosku dokonywana jest przez przyznanie ściśle określonej liczby punktów za poszczególne kryteria. Ustalenia liczby punktów za dane kryterium dokonuje się na podstawie danych zawartych we wniosku oraz w dołączonych do wniosku dokumentach. Przepisy nie przewidują obowiązku pisemnego uzasadniania przez organ punktacji przyznanej w poszczególnych kryteriach. Kryteria te zostały też sformułowane bardzo kazuistycznie, w ten sposób, że odwołują się one do wskaźników liczbowych lub zaistnienia ściśle określonych okoliczności faktycznych, a liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria została sztywno określona. W tej sytuacji prawnej nie możliwości uznaniowego działania organu przy ocenie wniosku, stąd też ocena punktowa jest wystarczająco przejrzysta i możliwa jest sądowa kontrola jej prawidłowości. Nie doszło też do zarzucanego naruszenia art. 35 ust. 1 ustawy, w sytuacji gdy po wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa organ poinformował stronę na piśmie o szczegółowej punktacji przyznanej za poszczególne kryteria. Art. 35 ust. 1 ustawy nakłada na organ obowiązek poinformowania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, o odmowie jej przyznania z podaniem przyczyn odmowy. Przepis ten nie precyzuje szczegółowo jakie informacje powinno zawierać to pismo, jednak wynikające z art. 35 ust. 2 ustawy prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na odmowę przyznania pomocy wskazuje na to, że przyczyny odmowy wskazane w piśmie powinny umożliwiać sądowi weryfikację tego rozstrzygnięcia. Z tych względów podanie w piśmie z 3 marca 2017 r. informacji tylko o globalnej liczbie punktów uzyskanej przez wniosek było niewystarczające, gdyż nie pozwalało stronie na ustalenie, które z kryteriów zostały ocenione niezgodnie z jej oczekiwaniami i przedstawienie w skardze odpowiedniej argumentacji, która mogłaby podważyć tę ocenę. W piśmie z (...) kwietnia 2017 r., stanowiącym odpowiedź na wezwanie skarżącej z 16 marca 2017 r. do usunięcia naruszenia prawa, organ stwierdził wprawdzie, że wezwanie do naruszenia prawa zostało rozpatrzone negatywnie, jednakże w tym piśmie przedstawił również przyznaną wnioskowi punktację w poszczególnych kryteriach. Pismo organu z (...) kwietnia 2017 r. de facto usuwało nieprawidłowość pisma z (...) marca 2017 r., polegającą na niedostatecznym przedstawieniu przyczyn odmowy, gdyż pozwalało już stronie na przedstawienie w skardze odpowiedniej argumentacji kwestionującej ocenę - liczbę przyznanych punktów w poszczególnych kryteriach.

Mając powyższe na uwadze sąd uznał, że zaskarżone rozstrzygnięcie odpowiada prawu i działając na podstawie art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.