Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1458542

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 lutego 2013 r.
V SA/Wa 1153/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Jakubiec-Kudiura.

Sędziowie WSA: Krystyna Madalińska-Urbaniak, Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2013 r. sprawy ze skargi D.M. na postanowienie Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia (...) marca 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych; postanawia: zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) kwietnia 2012 r. (data nadania) D.M., dalej "skarżący" wniósł skargę na postanowienie Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia (...) marca 2012 r., nr (...) utrzymujące w mocy postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w B. z dnia (...) lutego 2012 r., nr (...), którym organ I instancji odmówił uwzględnienia zarzutów wniesionych przez skarżącego wobec prowadzonej egzekucji administracyjnej obowiązku pieniężnego oraz odmówił wstrzymania czynności egzekucyjnych do czasu rozpatrzenia zarzutów.

Na rozprawie w dniu 15 lutego 2013 r. skarżący wniósł o zawieszenie postępowania sądowego do czasu rozpoznania przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej wniesionej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1251/12, ponieważ rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od wyniku postępowania w sprawie II SA/Wa 1251/12.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej p.p.s.a., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W ocenie Sądu, rozstrzygnięcie niniejszej sprawy, której przedmiotem jest odmowa uwzględnienia zarzutów wniesionych w postępowaniu egzekucyjnym oraz odmowa wstrzymania czynności egzekucyjnych do czasu rozpatrzenia zarzutów, uzależnione jest od uprzedniego prawomocnego rozstrzygnięcia skargi zarejestrowanej pod sygnaturą akt II SA/Wa 1251/12, w przedmiocie przyznania skarżącemu prawa zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym nr (...) przy ul. T. (...) w miejscowości pobliskiej O. na czas pełnienia obowiązków na stanowisku służbowym motorzysta - drużyna transportowa w JW Nr (...) w B.

Zauważyć należy, że organy administracji wszczęły postępowanie egzekucyjne wobec skarżącego z mocy tytułu wykonawczego nr (...) z dnia (...) stycznia 2012 r. oraz zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego z dnia (...) stycznia 2012 r., w związku z nieuiszczaniem należności pieniężnych na rzecz wierzyciela tj. Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z tytułu używania lokalu mieszkalnego nr (...) przy ul. T. (...) w miejscowości O. W ocenie organów administracji o zasadności dochodzenia należności przysługującej Agencji przesądził fakt pełnienia przez skarżącego zawodowej służby wojskowej oraz zajmowania lokalu mieszkalnego położonego w O.przy ul. T.(...) m. (...). Skarżący w toku postępowania egzekucyjnego podniósł zarzut nieistnienia obowiązku zapłaty kwoty określonej w tytule wykonawczym z dnia (...) stycznia 2012 r., zarzut błędu co do osoby zobowiązanego oraz zarzut niedopuszczalności egzekucji administracyjnej, powołując się na treść art. 33 pkt 1, pkt 4 i pkt 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

W ocenie Sądu, rozstrzygnięcie, czy organy egzekucyjne odmawiając uwzględnienia zarzutów wniesionych wobec prowadzonej egzekucji administracyjnej obowiązku pieniężnego, a dotyczących możliwych podstaw wyszczególnionych w art. 33 pkt 1, pkt 4 i pkt 6 oraz odmawiając wstrzymania czynności egzekucyjnych realizowanych w toku tego postępowania działały zgodnie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jest zależne od rozstrzygnięcia zagadnienia stanowiącego przedmiot sprawy II SA/Wa 1251/12. W tym postępowaniu Sąd oceniając zgodność z prawem decyzji na podstawie, której skarżącemu przyznano prawo zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym w miejscowości O. na czas pełnienia obowiązków na stanowisku służbowym motorzysta - drużyna transportowa w JW Nr (...) w B., uchylił decyzje wydane zarówno w I jak i II instancji.

Rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od określenia zakresu uprawnień przysługujących skarżącemu do lokalu mieszkalnego nr (...) przy ul. T. (...), co będzie możliwe po prawomocnym zakończeniu postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2012 r. sygn. akt II SA/Wa 1251/12 w sprawie decyzji o przyznaniu skarżącemu prawa zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym nr (...) przy ul. T. (...).

Zatem przedmiotem postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie pod sygn. akt: II SA/Wa 1251/12 są kwestie mające wstępny wpływ na zasadność odmowy uwzględnienia zarzutów wniesionych w postępowaniu administracyjnym, a co za tym idzie na wynik niniejszego postępowania sądowoadministracyjnego.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.