Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2207243

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 lipca 2016 r.
V SA/Wa 1130/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Madalińska-Urbaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) z dnia (...) lutego 2016 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia długu celnego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

K. G. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skargą z dnia 26 marca 2016 r. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) z dnia (...) lutego 2016 r. o numerze (...).

Skarga została nadana w polskim urzędzie pocztowym w dniu 1 kwietnia 2016 r. przesyłką pocztową poleconą, zaadresowaną do Dyrektora Izby Celnej w (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu, albowiem została złożona po terminie.

Stosownie do treści przepisu art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; zwanej dalej: "p.p.s.a."), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Jednocześnie, zgodnie z art. 83 § 3 p.p.s.a., oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Zaskarżona decyzja została doręczona stronie w postępowaniu administracyjnym w dniu 29 lutego 2016 r., natomiast skarga została nadana w polskim urzędzie pocztowym w dniu 1 kwietnia 2016 r. (data stempla pocztowego na kopercie, w której przesłano skargę - k. 43 akt sądowych). Wskazać zatem należy, iż ostatnim dniem trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi był dzień 30 marca 2016 r., co oznacza, że w niniejszej sprawie skarga została złożona po upływie ustawowego terminu.

W tej sytuacji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie był zobowiązany do odrzucenia skargi jako złożonej po terminie, o czym orzekł na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.