Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2836432

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 października 2015 r.
V SA/Wa 1051/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Stopczyński.

Sędziowie: NSA Piotr Piszczek, WSA Dariusz Zalewski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 października 2015 r. sprawy ze skargi E. P. Sp. z o.o. z siedzibą w Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego; oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.