V SA/Wa 104/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3088591

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 września 2020 r. V SA/Wa 104/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Blankiewicz-Wóltańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Sp. Z o.o. w likwidacji z siedzibą w W. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) października 2019 r. nr (...); (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca wniosła skargę na decyzję opisaną w komparycji niniejszego postanowienia.

W piśmie z dnia 22 lipca 2020 r. pełnomocnik organu poinformował sąd, że Skarżąca Spółka została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców z dniem 30 stycznia 2020 r. (data uprawomocnienia wykreślenia - 2 czerwca 2020 r.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego skutkuje ostatecznym ustaniem bytu prawnego spółki. Z tą chwilą spółka traci osobowość prawną i przestaje być podmiotem praw i obowiązków. Traci zatem również zdolność sądową, a więc zdolność do występowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako strona.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), dalej: p.p.s.a. Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie utraty przez stronę zdolności sądowej. Postępowanie zostaje podjęte z urzędu od dnia ustalenia ogólnego następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową (art. 128 § 1 pkt 2 p.p.s.a.). Niemniej jednak w wypadku wykreślenia spółki z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego nie ma innego podmiotu (następcy prawnego), który mógłby przejąć aktywa i pasywa spółki, która utraciła swój byt prawny, a tym samym utraciła zdolność sądową. W tej sytuacji zawieszenie postępowania byłoby zatem bezzasadne. Konsekwencją zaistnienia w postępowaniu sądowym definitywnego braku ogólnego następcy prawnego strony nie jest więc zawieszenie postępowania na mocy art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a., lecz jego umorzenie na zasadzie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

W świetle powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.