Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3085783

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2020 r.
V SA/Wa 1012/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Blankiewicz-Wóltańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi (...) Sp. z o.o. w (...) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w.... z dnia (...) kwietnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z (...) 2019 r. strona skarżąca została zobowiązana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

W ww. zakreślonym terminie skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

W wyniku rozpatrzenia wniosku o przyznanie prawa pomocy referendarz sądowy postanowieniem z (...) 2019 r. odmówił przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

W wyniku rozpoznania sprzeciwu, postanowieniem z (...) 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w mocy ww. postanowienie referendarza sądowego.

W związku z tym, zgodnie z zarządzeniem z (...) 2019 r. przesłano stronie skarżącej odpisprawomocnego zarządzenia z (...) 2019 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, celem jego wykonania w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącej (...) 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k 27 akt sądowych).

W zakreślonym terminie brak formalny skargi w zakresie opłaty nie został usunięty.

W tej sytuacji, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.