Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1918007

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2012 r.
V SA/Wa 1003/11

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Tomasz Zawiślak Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o zasądzenie nieopłaconych kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi J. U. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) lutego 2011 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania; postanawia: - przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adw. P. H. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 1.476 złotych (tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych), w tym: tytułem opłaty kwotę 1.200 złotych (tysiąc dwieście złotych), tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 276 złotych (dwieście siedemdziesiąt sześć złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 24 maja 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę J. U. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z (...) lutego 2011 r.

Postanowieniem z 3 sierpnia 2011 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie całkowitym, tj. w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata.

W skardze kasacyjnej z 12 października 2011 r. adw. P. H. pełnomocnik z urzędu - wniósł m.in. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu, oświadczając jednocześnie, że nie zostały one uiszczone ani w całości, ani w części.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 7 lutego 2012 r., sygn. akt II GSK 2458/11 oddalił skargę kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 maja 2011 r.

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) wyznaczony adwokat (...) otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów (...) w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej adwokata określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

Przepis § 19 rozporządzenia stanowi, iż koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3-5 oraz niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata. Zgodnie z § 20 wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub części.

W myśl § 18 ust. 1 rozporządzenia stawki są różnicowane wedle przedmiotu zaskarżenia. Wobec tego, iż w niniejszej sprawie przedmiotem zaskarżenia była należność pieniężna w wysokości 5.175 złotych, przyjąć należało dla wyliczenia kosztów zastępstwa procesowego stawkę określoną w § 6 pkt 4 rozporządzenia.

Stosownie do § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a cytowanego rozporządzenia stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 100% tej stawki, w obu przypadkach, nie mniej niż 120 zł. Stawka minimalna zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z § 6 pkt 4 ww. rozporządzenia wynosi 1.200 zł.

W przedmiotowej sprawie adwokat nie brał udziału w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, gdyż został ustanowiony po wydaniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 maja 2011 r. o odrzuceniu skargi. Natomiast zgodnie z protokołem z rozprawy z 7 lutego 2012 r. pełnomocnik brał udziału w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zatem przyjąć należy, iż należne wynagrodzenie w niniejszej sprawie wynosi 100% stawki minimalnej, tj. 1.200 złotych.

Zgodnie natomiast z § 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty (...) sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż pełnomocnik strony skarżącej sporządził i wniósł skargę kasacyjną oraz brał udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również wobec jego oświadczenia, że koszty pomocy nie zostały pokryte przez stronę skarżącą, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.