Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 59072

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 6 marca 1998 r.
V SA 618/97

UZASADNIENIE

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia NSA: St. Kaliński, Sędziowie NSA: H. Rybińska (spr.), J. Kubiak, Protokolant: M. Igielska,

po rozpoznaniu w dniu 6 marca 1998 r. sprawy ze skargi Firmy Handlowej "R." S.C. J. K., G. S. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 26 marca 1997 r. Nr [...] w przedmiocie wymiaru cła

1. zaskarżoną decyzję uchyla,

2. zasądza od Prezesa Głównego Urzędu Ceł na rzecz Firmy Handlowej "R." S.C. J. K., G. S. kwotę 213 zł (dwieście trzynaście zł) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Ujawniona faktura nr [...] z dnia 31 lipca 1994 r., zdaniem organu odwoławczego dotyczy kosztów poniesionych przez stronę w związku z importem towarów objętych fakturą bez numeru z dnia 24 czerwca 1994 r. stanowiącą załącznik do JDA SAD Nr [...] z dnia 6 lipca 1994 r. W celu ustalenia prawidłowej wartości celnej ujawnioną w trakcie kontroli fakturę przyporządkowano do faktur załączonych do wniosku o wszczęcie postępowania celnego na podstawie kryterium tożsamości eksportera i daty wystawienia faktury. Doliczanie kosztów wynikających z faktury nr [...] do faktur załączonych do wniosków o wszczęcie postępowania celnego nastąpiło wg organu - w sposób proporcjonalny.

Zaskarżona decyzja podnosi, że strona nie przedstawiła żadnych dowodów na potwierdzenie swoich twierdzeń, jakoby faktury ujawnione w wyniku kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego w W. dotyczyły towaru, który uległ zepsuciu, a następnie utylizacji i nigdy nie trafił na polski obszar celny, pomimo tego, że w piśmie Głównego Urzędu Ceł Nr [...] z dnia 8 października 1996 r. wezwano stronę do przedstawienia takich dowodów.

Powyższą decyzję zaskarżyła Firma Handlowa "R." s.c. J. K., G. S., wnosząc o jej uchylenie.

W skardze podniesiono, że uznanie, że koszty wynikające z faktury [...] są częścią wartości celnej towarów sprowadzonych w różnym czasie na podstawie różnych faktur, ma charakter dowolny. Faktura [...] dowodzi jedynie faktu jej wystawienia i dokonania zapłaty. Strona podnosiła, że koszty te dotyczą towaru, który nie został sprowadzony na polski obszar celny, gdyż uległ zepsuciu, a ryzyko obciążało importera. Dlatego też zdaniem skargi nastąpiła płatność. Z treści faktury nie wynika, aby koszty w niej ujęte dotyczyły towaru sprowadzonego do Polski.

Niesłusznie zdaniem strony, organy przyjęły, że koszty te stanowią część wartości celnej towarów sprowadzonych nie mając po temu podstaw.

W odpowiedzi na skargę, organ odwoławczy wnosił o jej oddalenie. Podniósł argumenty zbieżne z treścią zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, że:

Zarzuty skargi są zasadne.

Faktura nr [...] z dnia 31 lipca 1994 r. została wystawiona jak wynika z jej treści za składowanie w chłodni arbuzów. Strona skarżąca twierdzi, że arbuzy te nigdy nie trafiły na polski obszar celny.

Zaskarżona decyzja z zarzutem tym nie polemizuje w sposób przekonywający.

Natomiast dolicza do wartości celnej wynikającej z faktury bez numeru z dnia 2 lipca 1994 r. część wartości wynikającej z faktury nr [...] nie uzasadniając tego dlaczego do tej właśnie faktury tę kwotę przypisano.

Z notatki znajdującej się w aktach sprawy wynika, że wartość faktury nr [...] została przypisana również do innych faktur lecz okoliczność ta nie wynika z treści decyzji.

Nad celem ustalenia czy arbuzy te trafiły na polski obszar celny należy zbadać jakiej ilości arbuzów dotyczy faktura nr [...], a następnie czy ilość ta mieści się w ilości sprowadzonych w danym okresie arbuzów. Jeżeli ilość składowanych w chłodni arbuzów przewyższa ilość sprowadzonych na polski obszar celny, to może okazać się skuteczny zarzut strony skarżącej a dotyczący faktu, że arbuzy te nie trafiły na polski obszar celny. Celem ustalenia tej okoliczności należy również przeprowadzić kalkulację ceny jednostkowej arbuzów wynikającej z faktury dołączonej do SAD w niniejszej sprawie i doliczonej części wartości faktury nr [...] a cenami europejskimi tego produktu.

Podnieść należy, że faktura nr [...] stanowi wartość oddzielną i jej treść nie nawiązuje do żadnej z faktur wcześniejszych. Dlatego aby można było uznać, za prawidłowe doliczenie jej wartości do innych faktur musiało być poprzedzone wskazanymi wyżej ustaleniami oraz dokładnym wskazaniem sposobu jej rozliczenia.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o NSA (Dz. U. Nr 74, poz. 368) orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.