Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724820

Postanowienie
Sądu Rejonowego w Rybniku
z dnia 19 grudnia 2018 r.
V P 514/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Wiesław Jakubiec.

Sędziowie/.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2018 r. w Rybniku przy udziale./.

na rozprawie sprawy z powództwa J. J. przeciwko (...) Sp. z o.o. w R. o ustalenie istnienia stosunku pracy

postanawia:

1. umorzyć postępowanie,

2. zwrócić powodowi od Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Rybniku kwotę 500 zł (pięćset złotych) tytułem zwrotu opłaty sądowej od pozwu,

3. odstąpić od obciążania strony pozwanej kosztami postępowania.

Hanna Grzelec Jolanta Sakwicka

Uzasadnienie faktyczne

Powód J. J. w pozwie wniósł o ustalenie, że jest zatrudniony u strony pozwanej na dotychczasowych warunkach, a także wystąpił o ustalenie, że przysługuje mu wynagrodzenia za czas pozostawania w gotowości do świadczenia pracy.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana (...) sp. z o.o. w R. wniosła o oddalenie powództwa.

Na rozprawie w dniu 19 grudnia 2018 r. powód precyzując żądanie pozwu wskazał, że żąda ustalenia, iż stosunek pracy nie ustał dlatego, że parafował tylko porozumienie stron i nie złożył wtedy oświadczenia.

Ostatecznie na rozprawie w dniu 19 grudnia 2018 r. strony zgodził się zawrzeć ugodę, na podstawie której strona pozwana zobowiązała się, że zapłaci powodowi kwotę 6.500 zł w terminie 7 dni od dnia zawarcia ugody na dotychczasowy rachunek bankowy powoda. Nadto strony zgodnie oświadczyły, że ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia stron ze stosunku pracy.

Zgodnie z art. 355 § 1 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

Mając na uwadze, że strony zawarły przed Sądem ugodę, na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 469 k.p.c., postępowanie należało umorzyć (pkt 1 sentencji).

Mając na uwadze okoliczności sprawy i zgodną postawę stron Sąd postanowił, na podstawie art. 102 k.p.c. i art. 113 ustawy o kosztach w sprawach cywilnych, odstąpić od obciążania strony pozwanej kosztami sądowymi (pkt 3 sentencji) oraz postanowił, na podstawie art. 79 ustawy o kosztach w sprawach cywilnych, zwrócić powodowi całą uiszczoną przez niego opłatę od pozwu tj. 500 zł (pomimo, że na tym etapie postępowania teoretycznie powinien był zwrócić tylko jej połowę)- pkt 2 sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.