Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721160

Postanowienie
Sądu Rejonowego w Rybniku
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
V P 1/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Wiesław Jakubiec.

Sędziowie/.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Rybniku przy udziale./.

na rozprawie sprawy z powództwa B. K. przeciwko (...) S.A. Oddział KWK (...) w R. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

postanawia:

1. umorzyć postępowanie,

2. odstąpić od obciążania powoda kosztami postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

W pozwie powód B. K. wniósł o zasądzenie od (...) S.A. o zasądzenie 37.154, 50 zł z tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za okres od grudnia 2015 do listopada 2018 r.

Na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2019 r. powód cofnął pozew i wniósł o nie obciążanie go kosztami zastępstwa procesowego strony przeciwnej.

Strona pozwana wyraziła zgodę na cofnięcie pozwu i wystąpiła o zasądzenie od powoda kosztów zastępstwa procesowego wskazując, że nie zachodzą okoliczności uzasadniającego odstąpienie od obciążania go ww. kosztami.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 203 § 1 k.p.c. i art. 469 k.p.c, postępowanie należało umorzyć (pkt 1). Okoliczności niniejszej sprawy nie wskazują, aby cofnięcie pozwu było sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzało do obejścia prawa lub naruszało słuszny interes pracownika.

Strona pozwana wygrała postępowania i należy jej się zwrot kosztów procesu, jednak zgodnie z art. 102 k.p.c. w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.

Zastosowanie przez sąd art. 102 k.p.c. powinno być oceniane w całokształcie okoliczności, które by uzasadniały odstępstwo od podstawowych zasad decydujących o rozstrzygnięciu w przedmiocie kosztów procesu. Do kręgu tych okoliczności należą zarówno fakty związane z samym przebiegiem procesu, jak i fakty leżące na zewnątrz procesu zwłaszcza dotyczące stanu majątkowego (sytuacji życiowej). Okoliczności te powinny być oceniane przede wszystkim z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1974 r. II CZ 223/73). O tym, czy w konkretnej sprawie zachodzi "szczególnie uzasadniony wypadek" w rozumieniu art. 102 k.p.c. decyduje m.in. sposób prowadzenia procesu przez stronę przegrywającą sprawę. Jeżeli prowadzi ona proces w sposób nielojalny, np. przez usiłowanie wprowadzenia sądu w błąd, albo celowo dąży do przewleczenia procesu lub zwiększenia jego kosztów, to taka strona nie zasługuje na potraktowanie jej w uprzywilejowany sposób i na zwolnienie od zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1973 r. II CZ 210/73).

Odstępując od obciążania powódki kosztami zastępstwa procesowego Sąd miał na okoliczności sprawy. Roszczenie którego dochodzi powód w pozwie jest aktualnie przedmiotem wielu postępowań przed sądami w województwie śląskim i część takich postępowań zakończyło się już ze skutkiem pozytywnym dla powodów (pracowników). Powód zatem mógł mieć uzasadnione przekonanie o zasadności swojego roszczenia. Po analizie jednak informacji uzyskanych od innych pracowników (dochodzących tego rodzaju roszczeń) wskazujących na uciążliwości związane ze statusem powoda postanowił z przyczyn osobistych odstąpić od prowadzenia aktualnie postępowania. A zatem to nie merytoryczne przesłanki decydowały o cofnięciu pozwu przez powoda. Powód działał w sposób lojalny, nie przedłużał postępowania (cofnął pozew na pierwszej rozprawie) i nie chciał zwiększenia kosztów postępowania (m.in. wynagrodzenia biegłego z zakresu rachunkowości).

W świetle powyższego, na podstawie art. 113 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 623) w zw. z art. 102 k.p.c., Sąd orzekł jak w pkt 2 sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.