Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNwSK 2010/1/2067

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 21 października 2010 r.
V KZ 65/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia D. Rysińska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie R. R. skazanego z art. 148 § 1 k.k., po rozpoznaniu zażalenia skazanego na zarządzenie upoważnionego sędziego Sądu Apelacyjnego w P. z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt II A Ka 34/10, odmawiające przyjęcia wniosku o doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem

postanowił:

utrzymać w mocy zaskarżone zarządzenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym zarządzeniem, wskazując na przepisy art. 524 § 1 i art. 422 § 3 k.p.k., odmówiono skazanemu przyjęcia wniosku o uzasadnienie wskazanego wyżej wyroku Sądu Apelacyjnego wobec tego, że wniosek ten został złożony po terminie.

Zarządzenie to zaskarżył skazany R. R., wywodząc, że sporządził już osobistą kasację i choć wyznaczono mu adwokata z urzędu w celu sporządzenia i podpisania tej skargi, to "chciał bronić się sam", co mu się utrudnia.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Zażalenie nie jest zasadne i nie może być uwzględnione. Termin do złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego (art. 422 § 1, art. 524 § 1 zd. 2 k.p.k.) jest terminem zawitym, co oznacza, że jego niedochowanie powoduje nieskuteczność czynności procesowej, dla której został ustanowiony przez ustawę. W niniejszej sprawie nie ma żadnej wątpliwości, że termin 7-dniowy, o którym wyżej mowa, nie został przez skazanego dochowany, skoro prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego zapadł w dniu 25 marca 2010 r. (doręczono go skazanemu, wraz z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia kasacji, w dniu 31 marca 2010 r.) a z opisywanym wnioskiem skazany wystąpił w dniu 8 września 2010 r. Powyższe uzasadnia więc stwierdzenie, że upoważniony sędzia obowiązany był do podjęcia zaskarżonej decyzji i nie ma podstaw do jej podważenia, także w świetle argumentu wysuniętego w zażaleniu.

Jedynie dodatkowo można wskazać, że ustanowiony przez R. R. obrońca złożył w jego imieniu tzw. zapowiedź kasacji a sporządzona osobiście przez skazanego skarga kasacyjna, o której nadmienia w swym zażaleniu, została złożona przez niego w terminie, który biegł od doręczenia obrońcy odpisu wyroku wraz uzasadnieniem.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.