Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNwSK 2010/1/2066

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 21 października 2010 r.
V KZ 64/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia J. Sobczak.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie K. P., M. S.-P. skazanego z art. 286 § 1 k.k., po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 21 października zażalenia skazanego na zarządzenie Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 16 września 2010 r., o odmowie przyjęcia zażalenia na postanowienie Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 25 sierpnia 2010 r., sygn. akt II AKo 80/10, w sprawie o wznowienie postępowania karnego w sprawie II K 188/08 Sądu Rejonowego dla W.-K., zakończonej prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w W., sygn. akt IV Ka 805/09,

postanowił:

nie uwzględnić zażalenia skazanego na zarządzenie Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 16 września 2010 r., sygn. akt II Ako 80/10.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 16 września 2010 r., sygn. akt II Ako 80/10, Sąd Apelacyjny w W. odmówił przyjęcia zażalenia skarżącego, obrońcy skazanych - adw. Z. Ś. - na wydane przez siebie wcześniej w sprawie postanowienie z dnia 25 sierpnia 2010 r. odmawiające wznowienia postępowania karnego w sprawie II K 188/08 Sądu Rejonowego dla W.-K., zakończonej prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w W., sygn. akt IV Ka 805/09.

Skazany w terminie wniósł zażalenie na przedmiotowe zarządzenie. W uzasadnieniu do złożonego przez siebie zażalenia skazany kwestionuje zasadność rozstrzygnięcia merytorycznego Sądu, zawartego jeszcze w postanowieniu Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Należy stwierdzić, iż nie jest rolą Sądu Najwyższego ocena zasadności stawianego przez skarżącego zarzutu wobec merytorycznego rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w W. zawartego w postanowieniu z dnia 25 sierpnia 2010 r. Jak najbardziej rolą tego Sądu jest jednak, w wypadku rozpatrywania zażaleń na zarządzenia, formalna kontrola wydanego orzeczenia. Otóż w tym względzie - proceduralnym - nie sposób dopatrzyć się nieprawidłowości w zarządzeniu Sądu Apelacyjnego z dnia 16 września 2010 r., sygn. akt II Ako 80/10. Także motywy, jakimi kierował się Sąd Apelacyjny w W., które zostały wskazane w wydanym przez tenże Sąd, a kwestionowanym przez skarżącego zarządzeniu, są prawidłowe - przepis art. 547 § 1 k.p.k. przesądza bowiem, że na postanowienie oddalające wniosek o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania karnego nie przysługuje, jeśli zarządzenie to wydał Sąd Najwyższy lub Sąd Apelacyjny, środek zaskarżenia w postaci zażalenia.

Kierując się zatem wymienionymi względami, Sąd Najwyższy orzekł jak w dyspozytywnej części postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.