Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNwSK 2010/1/1912

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 7 października 2010 r.
V KZ 63/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia D. Świecki.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie P. P., po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 7 października 2010 r. zażalenia skazanego P. P. na zarządzenie upoważnionego sędziego Sądu Apelacyjnego w S. z dnia 14 września 2010 r. w przedmiocie odmowy przyjęcia wniosku o wznowienie postępowania

postanowił:

utrzymać w mocy zaskarżone zarządzenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym zarządzeniem odmówiono przyjęcia wniosku skazanego o wznowienie postępowania z uwagi na to, że był on niedopuszczalny z mocy ustawy. W uzasadnieniu zarządzenia wskazano, że obecny wniosek opiera się na tych samych okolicznościach, które były już przedmiotem merytorycznego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny, a więc iż zachodzi powaga rzeczy osądzonej skutkująca niedopuszczalnością wniosku. Na to zarządzenie skazany złożył zażalenie, w którym wniósł o wznowienie postępowania.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Zażalenie nie jest zasadne, albowiem prawidłowo odmówiono przyjęcia wniosku skazanego o wznowienie postępowania. W uzasadnieniu zaskarżonego zarządzenia trafnie przywołano pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w postanowieniu z dnia 9 lutego 1980 r., IV KO 72/79 (OSNKW 1980, z. 4, poz. 40), zgodnie z którym, jeżeli sąd prawomocnym orzeczeniem oddalił wniosek o wznowienie postępowania, to ponowny wniosek co do tego samego oskarżonego i w tej samej sprawie musi opierać się na innych faktach lub dowodach, nieznanych przedtem sądowi i wskazujących na to, że skazany jest niewinny lub że skazano go za inne przestępstwo zagrożone karą surowszą niż to, które popełnił, a nie na tych faktach i dowodach, które stanowiły podstawę prawomocnego rozstrzygnięcia w tym szczególnym postępowaniu. Oznacza to, że w postępowaniu o wznowienie postępowania obowiązuje zasada prawomocności materialnej, która skutkuje niedopuszczalnością ponownego prowadzenia postępowania w oparciu o te same okoliczności co do tego samego przedmiotu. Jak wykazano w zaskarżonym zarządzeniu, skazany w osobiście sporządzonym wniosku o wznowienie postępowania podał okoliczności, które były przedmiotem wniosku o wznowienie postępowania sporządzonego i wniesionego przez obrońcę i który został merytorycznie rozpoznany przez Sąd Apelacyjny w S. Dlatego też prawidłowo, powołując się na art. 530 § 2 w zw. z art. 545 § 1 k.p.k., upoważniony sędzia odmówił przyjęcia wniosku jako niedopuszczalnego z mocy ustawy.

Z tych wszystkich względów Sąd Najwyższy orzekł jak w postanowieniu.