Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNwSK 2010/1/1635

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
V KZ 52/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia H. Gradzik.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2010 r., po rozpoznaniu zażalenia skazanej D. W. na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w P. z dnia 5 lipca 2010 r., sygn. akt IV Ka 902/10, o odmowie przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku,

postanowił:

nie uwzględnić zażalenia.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym zarządzeniem Przewodnicząca Wydziału IV Karnego Odwoławczego odmówiła przyjęcia wniosku skazanej D. W. o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wskazanego wyżej wyroku. Powodem odmowy przyjęcia wniosku było to, że został on złożony po upływie zawitego 7-dniowego terminu od ogłoszenia wyroku (art. 422 § 1 k.p.k.).

W zażaleniu na to zarządzenie D. W. podniosła, że czuje się niewinna, a w sprawie są nieprawidłowości, które wymagają wyjaśnienia w ponownym jej rozpoznaniu.

Tak uzasadnione zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. Rozmija się ono z przedmiotem zaskarżonej decyzji procesowej, ograniczającym się do skontrolowania czy wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem spełnia warunki formalne, a w szczególności czy wpłynął w terminie zakreślonym przez ustawę. Z akt sprawy wynika, że był on spóźniony, co trafnie stwierdzono w zarządzeniu o odmowie jego przyjęcia. Skarżąca nie kwestionuje tego faktu. Wniosek złożony po terminie podlegał odmowie przyjęcia, bo tak stanowi przepis art. 422 § 3 k.p.k. Nie było więc żadnych podstaw do uwzględnienia zażalenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.