Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNwSK 2010/1/1628

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
V KZ 45/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia H. Gradzik.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2010 r., po rozpoznaniu zażalenia skazanego R. R. na zarządzenie Przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w P. z dnia 17 maja 2010 r., sygn. akt II AKo 203/09, o odmowie przyjęcia wniosku o wznowienie postępowania, postanowił: nie uwzględnić zażalenia.

Uzasadnienie faktyczne

Odmowę przyjęcia wniosku o wznowienie postępowania Przewodniczący II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w P. uzasadnił tym, że nie spełniał on warunków formalnych, gdyż nie został sporządzony przez adwokata, jak tego wymaga przepis art. 545 § 2 k.p.k.

W zażaleniu skazany zarzucił, że rozstrzyganie o odmowie przyjęcia wniosku było bezprzedmiotowe, skoro nie rozpoznano jego zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego z dnia 15 kwietnia 2010 r., którym został on wezwany do usunięcia w terminie 7 dni braku formalnego przez złożenie wniosku sporządzonego przez adwokata z wyboru, w sytuacji gdy adwokat wyznaczony z urzędu nie stwierdził podstaw do sporządzenia takiego wniosku.

Zarzut skarżącego jest bezzasadny i wręcz niezrozumiały. Wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma procesowego nie jest przecież zaskarżalne. Kontestowanie zarządzenia w tej kwestii nie wstrzymuje biegu postępowania. Złożenie przez skazanego R. R. zażalenia na wezwanie do usunięcia braków formalnych wniosku nie zatrzymało biegu terminu zakreślonego w zarządzeniu. W sytuacji gdy upłynął on bezskutecznie, konieczne stało się wydanie zarządzenia o odmowie przyjęcia wniosku. Nie ma zatem żadnych podstaw do uwzględnienia zażalenia na decyzję procesową o odmowie przyjęcia wniosku o wznowienie postępowania, jako obarczonego brakiem formalnym.