Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNwSK 2010/1/1305

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 29 czerwca 2010 r.
V KZ 29/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia J. Grubba.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie D. W., po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2010 r. zażalenia pokrzywdzonego M. P. na zarządzenie sędziego działającego w imieniu Prezesa Sądu Okręgowego w K. z dnia 1 marca 2010 r., sygn. akt II Ka 346/09 o odmowie przyjęcia wniosku pokrzywdzonego o doręczenie uzasadnienia wyroku tego Sądu z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie II Ka 346/09, na podstawie art. 437 § 1 k.p.k.,

postanowił:

utrzymać w mocy zaskarżone zarządzenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zażalenie skarżącego nie jest zasadne.

Zgodnie z dyspozycją art. 422 § 1 k.p.k. wniosek o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku może złożyć jedynie strona, podmiot określony w art. 416 k.p.k. oraz w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowania, wydanego na posiedzeniu, także pokrzywdzony. W niniejszej sprawie nie wydano rozstrzygnięcia w trybie art. 416 k.p.k., a także nie wydano na posiedzeniu wyroku warunkowo umarzającego postępowanie. Uprawnienie zatem domagania się doręczenia pisemnego uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego przysługiwało wyłącznie stronom tego postępowania karnego. Zgodnie zaś z dyspozycją art. 53 k.p.k. pokrzywdzony w sprawach z oskarżenia publicznego może działać jako strona tylko w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W niniejszej sprawie pokrzywdzony - M. P. nigdy nie złożył oświadczenia o woli występowania w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego - nie był zatem stroną w postępowaniu sądowym. Słusznie zatem na podstawie art. 422 § 3 k.p.k. w zw. z art. 422 § 1 k.p.k. odmówiono przyjęcia jego wniosku o doręczenie odpisu uzasadnienia wyroku.

Kierując się przedstawionymi względami, Sąd Najwyższy orzekł jak na wstępie.