Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNwSK 2010/1/1303

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 29 czerwca 2010 r.
V KZ 27/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia K. Cesarz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie Z. M. skazanego z art. 207 § 1 k.k. i in., po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2010 r. zażalenia skazanego na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w P. z dnia 22 marca 2010 r. o odmowie przyjęcia kasacji od wyroku tego Sądu z dnia 12 lutego 2009 r., sygn. akt IV Ka 64/09, na podstawie art. 437 § 1 k.p.k.,

postanowił:

utrzymać w mocy zaskarżone zarządzenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym zarządzeniem odmówiono przyjęcia osobistej kasacji skazanego z uwagi na nieuzupełnienie jej braków przez sporządzenie i podpisanie jej przez adwokata.

Zażalenie na to rozstrzygnięcie złożył skazany, nie precyzując zarzutów ani wniosków, a jedynie sugerując, że Sąd Okręgowy nie dopuszcza do wniesienia takiej kasacji.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Zażalenie pomija, że skazanemu został wyznaczony obrońca z urzędu, który w konkluzji obszernej opinii stwierdził, iż brak jest podstaw do wywiedzenia kasacji. Od doręczenia odpisu tej opinii skazanemu biegł na nowo trzydziestodniowy termin do przedłożenia skargi sporządzonej i podpisanej przez adwokata. Kasacja taka nie wpłynęła, a zarazem nie ujawniły się okoliczności, które podałyby w wątpliwość rzetelność opinii wydanej przez adwokata z urzędu, a tym samym, dałyby asumpt do ponownego rozważenia celowości wyznaczenia nowego obrońcy. W szczególności, w zażaleniu nie zostały podniesione takie okoliczności.

W myśl art. 526 § 2 k.p.k., kasacja która nie pochodzi od podmiotów kwalifikowanych (prokuratora, Prokuratora Generalnego albo Rzecznika Praw Obywatelskich) musi być sporządzona i podpisana przez adwokata. Wymogów tych nie spełniała osobista kasacja skazanego. Dlatego zaskarżone zarządzenie, oparte na prawidłowej podstawie prawnej (art. 530 § 2 k.p.k. w zw. z art. 120 § 2 k.p.k.) należało utrzymać w mocy.