Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNwSK 2010/1/1238

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 15 czerwca 2010 r.
V KZ 20/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia D. Świecki.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie B. S., po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2010 r. na skutek zażalenia skazanego na zarządzenie sędziego Sądu Apelacyjnego w Sądzie Okręgowym w G. W. z dnia 19 marca 2010 r. w przedmiocie odmowy przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku

postanowił:

utrzymać w mocy zaskarżone zarządzenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym zarządzeniem odmówiono przyjęcia wniosku skazanego o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w G. W. z dnia 26 lutego 2010 r. z uwagi na wniesienie po terminie. Na to zarządzenie zażalenie złożył skazany, w którym domagał się jego uwzględnienia i uchylenia zaskarżonego zarządzenia.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Zażalenie nie jest zasadne, albowiem prawidłowo odmówiono przyjęcia wniosku skazanego. Wniosek ten skazany złożył w dniu 12 marca 2010 r. (data stempla pocztowego), Sąd Okręgowy w G. W. zaś wydał wyrok w dniu 26 lutego 2010 r., w którym apelację oskarżonego uznał za oczywiście bezzasadną. Oskarżony nie był obecny na ogłoszeniu wyroku, gdyż jak wynika z protokołu rozprawy apelacyjnej oświadczył, że nie musi się stawić. W takiej sytuacji procesowej, wbrew twierdzeniu skazanego, Sąd Okręgowy nie miał obowiązku doręczenia wyroku z pouczeniem o prawie, terminie i sposobie złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Termin do złożenia takiego wniosku biegł więc dla skazanego od daty jego ogłoszenia.

Dlatego też wniosek skazanego złożony w dniu 12 marca 2010 r., a więc po upływie 7-dniowego zawitego terminu do jego wniesienia, liczonego od daty ogłoszenia wyroku (art. 457 § 2 i art. 524 § 1 zd. 2 k.p.k.), nie mógł zostać uznany za skuteczny. Zasadnie więc wydano zarządzenie o odmowie jego przyjęcia.

Z tych wszystkich względów Sąd Najwyższy utrzymał w mocy zaskarżone zarządzenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.