V KS 27/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3093098

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2020 r. V KS 27/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Barbara Skoczkowska (spr.).

Sędziowie SN: Jerzy Grubba, Kazimierz Klugiewicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2020 r., w sprawie M. K. oskarżonego z art. 190 § 1 k.k. przy zast. art. 12 k.k. skargi obrońcy oskarżonego na wyroku Sądu Okręgowego w O. z dnia 20 lipca 2020 r., sygn. akt VII Ka (...) uchylający wyrok Sądu Rejonowego w N. z dnia 28 czerwca 2019 r., sygn. akt II K (...), na podstawie art. 539e § 2 k.p.k. postanowił:

1. oddala skargę;

2. obciąża oskarżonego M. K. kosztami sądowymi postępowania skargowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.