V KO 87/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2609468

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2019 r. V KO 87/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Andrzej Siuchniński.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie G. B., A. M. i D. Ż.

oskarżonych o przestępstwo z art. 107 § 1 k.k.s. i inne po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r., wniosku Sądu Rejonowego w G. zawartego w postanowieniu z dnia 21 listopada 2018 r., sygn. akt VII K (...), o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości na podstawie art. 37 k.p.k.

Postanowił:

przekazać sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w X.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r., sygn. akt VII K (...), Sąd Rejonowy w G., na podstawie art. 37 k.p.k., wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskiem o przekazanie sprawy G. B. i innych, do rozpoznania innemu Sądowi równorzędnemu.

Uzasadniając wniosek wskazano na opinię sądowo-lekarską z dnia 29 października 201 r., z której wynika, że schorzenia stwierdzone u oskarżonego G. B. powodują, iż może on brać udziału w czynnościach procesowych, jednak najlepiej w sądzie położonym bliżej jego miejsca zamieszkania.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Wniosek o przekazanie przedmiotowej sprawy do rozpoznania Sądowi Rejonowemu, położonemu w pobliżu miejsca zamieszkania oskarżonego G. B., jest zasadny.

W tej sprawie Sąd Rejonowy w G., w sposób wystarczający wykazał istnienie okoliczności składających się na "dobro wymiaru sprawiedliwości", w rozumieniu art. 37 k.p.k.

Poważne obciążenie stanu zdrowia oskarżonego G. B. zostało potwierdzone opinią sądowo-lekarską z dnia 29 października.2018 r. (k- 1311-1316).

Z konkluzji opinii wynika, że oskarżony, w aktualnym stanie zdrowia, jest zdolny do udziału w postępowaniu sądowym, jednak zgłaszane przez niego, a obiektywnie istniejące dolegliwości uzasadniają przeprowadzenie czynności w sądzie położonym bliżej jego miejsca zamieszkania, przy czym składanie wyjaśnień powinno odbywać się w pozycji siedzącej. Biegli wskazali również, że oskarżonemu w drodze do sądu powinna towarzyszyć inna osoba. Trzeba, w kontekście tej opinii, mieć na uwadze, że odległość od miejsca zamieszkania oskarżonego w P. do sądu właściwego miejscowo, tj. w G., wynosi około 400 km Skoro więc szansą na doprowadzenie do rozpoczęcia procesu i jego zakończenia w rozsądnym terminie jest przekazanie sprawy do sądu, do którego G. B. aktualnie może się stawić, to uzasadnione jest zastosowanie instytucji właściwości delegacyjnej określonej w art. 37 k.p.k. i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu położonemu najbliżej miejsca jego zamieszkania a takim jest Sąd Rejonowy w X. Nie jest przy tym aktualnie uzasadnione wyłączenie sprawy oskarżonego B. do odrębnego rozpoznania, tak z uwagi na względy ekonomii procesowej jak i ze względu na ścisłą łączność podmiotową i przedmiotową stawianego wszystkim oskarżonym w akcie oskarżenia zarzutu.

Mając to wszystko na uwadze orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.