Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2634185

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 14 marca 2019 r.
V KK 62/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Zbigniew Puszkarski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie T. M. skazanego z art. 163 § 2 k.k. i in.

po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 14 marca 2019 r. wniosku obrońcy skazanego o wstrzymanie wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt II AKa (...), utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego w P. z dnia 29 marca 2018 r., sygn. akt XVI K (...), na podstawie art. 532 § 1 k.p.k. a contrario postanowił:

nie uwzględnić wniosku.

Dnia 14 marca 2019 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.