V KK 618/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3105468

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2019 r. V KK 618/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Eugeniusz Wildowicz (spr.).

Sędziowie SN: Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Włodzimierz Wróbel.

Przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Grzegorza Krysmanna,.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie A. P. skazanego z art. 286 § 1 k.k. i in., po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 28 listopada 2019 r., kasacji wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Okręgowego w S. z dnia 29 marca 2018 r., sygn. akt IV Ka (...), utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S. z dnia 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt IV K (...),

I. oddala kasację jako oczywiście bezzasadną,

II. obciąża skazanego kosztami postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.