V KK 476/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2573963

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2018 r. V KK 476/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Świecki (spr.).

Sędziowie SN: Jerzy Grubba, Piotr Mirek.

Przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Roberta Tarsalewskiego.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie J. G. skazanego z art. 148 § 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 17 października 2018 r., kasacji wniesionej przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt II AKa (...), utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego we W. z dnia 29 czerwca 2016 r., sygn. akt III K (...),

1. oddala kasację jako oczywiście bezzasadną,

2. kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego obciąża Skarb Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.