Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2573971

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 10 października 2018 r.
V KK 475/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jarosław Matras.

Sędziowie SN: Zbigniew Puszkarski, Eugeniusz Wildowicz (spr.).

Przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Małgorzaty Kozłowskiej,.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie M. K. skazanego z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 2 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 10 października 2018 r., kasacji, wniesionej przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego na niekorzyść od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. akt II AKa (...) zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego w P. z dnia 30 marca 2017 r., sygn. akt III K (...),

1. oddala kasację jako oczywiście bezzasadną;

2. wydatkami związanymi z rozpoznaniem kasacji obciąża Skarb Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.