Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2573972

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 10 października 2018 r.
V KK 470/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jarosław Matras.

Sędziowie SN: Zbigniew Puszkarski, Eugeniusz Wildowicz (spr.).

Przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Małgorzaty Kozłowskiej,.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie D. L. skazanego z art. 43 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003.24.198) w zw. z art. 4 § 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 10 października 2018 r., kasacji, wniesionej przez obrońcę od wyroku Sądu Okręgowego w G. z dnia 13 czerwca 2017 r., sygn. akt IV (...) zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w G. z dnia 10 października 2016 r., sygn. akt VII K (...), oddala kasację jako oczywiście bezzasadną, a kosztami postępowania kasacyjnego obciąża skazanego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.