Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2569801

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 24 października 2018 r.
V KK 377/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Marek Pietruszyński.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie Z. G. skazanego za przestępstwo z art. 197 § 2 i § 3 pkt 2 k.k. w zb. z art. 200 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 24 października 2018 r. wniosku obrońcy skazanego o wstrzymanie wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 5 lutego 2018 r., sygn. akt II AKa (...), utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego w P. z dnia 28 września 2017 r., sygn. akt XVI K (...), na podstawie art. 532 § 1 i 3 k.p.k. postanowił:

wniosku nie uwzględnić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.