Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2559440

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 25 września 2018 r.
V KK 369/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Świecki.

Sentencja

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 25 września 2018 r.,

wniosków obrońcy skazanych o wstrzymanie wykonania orzeczenia zawartych w kasacjach od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 22 listopada 2017 r., sygn. akt II AKa (...), zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego w O. z dnia 24 stycznia 2017 r., sygn. akt III K (...) postanowił:

wniosków nie uwzględnić

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.