Orzeczenia sądów
Opublikowano: Prok.i Pr.-wkł. 2016/1/6

Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 6 października 2015 r.
V KK 313/15
Zakres obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów określonego w art. 87 § 4 k.w.

UZASADNIENIE

Dokument posiada tylko metrykę.