Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2683676

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 18 czerwca 2019 r.
V KK 283/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Tomasz Artymiuk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie S. J. i D. K. skazanych z art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k.,

po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w trybie art. 535 § 3 k.p.k. w dniu 18 czerwca 2019 r.

kasacji wniesionych przez obrońców skazanych od wyroku Sądu Okręgowego w G. z dnia 11 grudnia 2018 r., sygn. akt IV Ka (...), zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w S. z dnia 12 marca 2018 r., sygn. akt II K (...),

Postanowił:

1. oddalić obie kasacje jako oczywiście bezzasadne;

2. obciążyć skazanych S. J. i D. K. kosztami postępowania kasacyjnego w częściach równych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.