V KK 279/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2538866

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2018 r. V KK 279/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Kala.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu w trybie art. 535 § 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 23 sierpnia 2018 r. sprawy P.G. skazanego za przestępstwo z art. 203 k.k. i in. z powodu kasacji wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Okręgowego w S. z dnia 9 stycznia 2018 r., sygn. akt IV Ka (...)/17 zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w G. z dnia 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt II K (...)/16

Dnia 23 sierpnia 2018 r.

Postanowił

1. oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną;

2. obciążyć skazanego kosztami sądowymi za postępowanie kasacyjne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.