Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2665113

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 16 maja 2019 r.
V KK 200/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Świecki.

Sędziowie SN: Barbara Skoczkowska (spr.), Małgorzata Wąsek-Wiaderek.

Przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Grzegorza Krysmanna.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie A. M. skazanego z art. 207 § 1 k.k. w zb z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 16 maja 2019 r., kasacji, wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 21 września 2017 r., sygn. akt II AKa (...) utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego w S. z dnia 16 marca 2017 r., sygn. akt III K (...),

1. oddala kasację jako oczywiście bezzasadną;

2. zwalnia A. M. od ponoszenia kosztów sądowych postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.