V KK 168/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2652253

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2019 r. V KK 168/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Świecki.

Sędziowie SN: Jerzy Grubba (spr.), Barbara Skoczkowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie D. W. skazanego z art. 156 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2019 r.,

kasacji, wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 30 listopada 2017 r., sygn. akt II AKa (...) zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego w P. z dnia 28 kwietnia 2017 r., sygn. akt III K (...),

1) oddala kasację uznając ją za oczywiście bezzasadną,

2) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. S. - Kancelaria Adwokacka w W. - kwotę 738 (siedemset trzydzieści osiem) zł w tym 23% VAT tytułem wynagrodzenia dla obrońcy z urzędu za udział w rozprawie kasacyjnej,

3) zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów postępowania kasacyjnego obciążając nimi Skarb Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.