V KK 148/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2657466

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2019 r. V KK 148/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Kala.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu w trybie art. 535 § 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 15 maja 2019 r., sprawy W. K. skazanego za przestępstwo z art. 244 k.k. i in. z powodu kasacji, wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Okręgowego w Z. z dnia 11 czerwca 2018 r., sygn. akt VII Ka (...) utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Ż. z dnia 27 lutego 2018 r., sygn. akt II K (...),

Dnia 15 maja 2019 r. postanowił

1. oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną;

2. zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz obrońcy z urzędu skazanego adw. R. B. (Kancelaria Adwokacka w Ż.) kwotę 442,80 zł (czterysta czterdzieści dwa zł osiemdziesiąt groszy), w tym 23% tytułem podatku VAT, za sporządzenie i wniesienie kasacji;

3. zwolnić skazanego od kosztów sądowych postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.