Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2690225

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 31 maja 2019 r.
V KK 137/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Małgorzata Gierszon.

Sentencja

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 31 maja 2019 r., sprawy Ł. I. i T. S. skazanego z art. 280 § 2 k.k. i inne z powodu wniosku obrońcy z wyboru skazanego Ł. I. z dnia 9 kwietnia 2019 r., o ustalenie i zasądzenie kosztów na podstawie art. 120 § 2 k.p.k.

Dnia 31 maja 2019 r.

Postanowił:

pismo obrońcy skazanego Ł. I. adw. E. Ł.-K. z dnia 9 kwietnia 2019 r. uznać za bezskuteczne.

Uzasadnienie faktyczne

Adw. E. Ł.-K. (obrońca z wyboru skazanego Ł. I.) w dniu 9 kwietnia 2019 r., sporządziła pismo skierowane do Sądu Najwyższego w którym wniosła o ustalenie i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w niniejszym postępowaniu na jej rzecz według norm przepisanych.

Z uwagi na to, iż pismo to zawierało braki formalne tego rodzaju, że nie mogło otrzymać biegu zarządzeniem z dnia 6 maja 2019 r., upoważnionego sędziego adw. E. Ł.-K. została wezwana do usunięcia tych braków pisma w terminie 7 dni pod rygorem uznania pisma za bezskuteczne. Obrońca odpis zarządzenia otrzymała w dniu 10 maja 2019 r. (k.72), jednakże w zakreślonym terminie (a nawet do dzisiaj) wspomnianych braków swojego pisma nie uzupełniła.

Stąd też - w zaistniałej sytuacji procesowej - znajduje zastosowanie przepis art. 120 § 2 zd. 2 k.p.k., nakazujący uznanie przedmiotowego pisma za bezskuteczne.

Z tych to względów postanowiono jak wyżej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.