V KK 122/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2652299

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2019 r. V KK 122/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Piotr Mirek.

Sędziowie SN: Małgorzata Gierszon, Przemysław Kalinowski (spr.).

Przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Grzegorza Krysmanna,.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie J. K. i J. W. skazanych z art. 258 § 1 k.k., art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k., art. 60 § 6 pkt 3 k.k., art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k., po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 28 marca 2019 r., kasacji wniesionych przez obrońców skazanych od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 2 października 2017 r., sygn. akt II AKa (...), zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego w G. z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K (...),

I. oddala obie kasacje jako oczywiście bezzasadne;

II. zasądza od skazanych J. K. i J. W. kwoty po 1200 (tysiąc dwieście) zł na rzecz oskarżyciela posiłkowego T. B. tytułem zwrotu wydatków poniesionych w związku z czynnościami procesowymi wykonanymi przez jego pełnomocnika w postępowaniu kasacyjnym;

III. kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego obciąża skazanych w częściach równych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.