V GC 300/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2669020

Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 30 listopada 2018 r. V GC 300/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Magdalena Berczyńska - Bruś.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kaliszu w V Wydziale Gospodarczym po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2018 r. w Kaliszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zapłatę 1. oddala powództwo;

2. zasądza od powoda (...) w W. na rzecz pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwotę 107 zł (sto siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 19 września 2017 r. pełnomocnik powoda (...) z/s w W. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko (...) Sp. z o.o. w K. o zapłatę kwoty 450,85 zł z należnymi odsetkami od kwot szczegółowo w pozwie wskazanych. Ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu podano, że pozwany nie opłacił składki z tytułu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nr (...) zawartej na okres od 01.11.2015 do 31 października 2016 r. W wyniku umowy cesji wierzytelności powód nabył wierzytelność z tego tytułu.

W dniu 26 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Lublinie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie VI Nc-e 1819120/17, którym orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Od powyższego nakazu zapłaty pozwany wniósł sprzeciw wraz z wnioskiem o oddalenie powództwa. Zarzucono, że pozwany nie wykazał zasadności roszczenia.

W uzasadnieniu sprzeciwu podano, że powód dochodzi składki za ubezpieczenie OC pojazdu przez poprzedniego właściciela. Roszczenie to stało się wymagalne w dniu 20 lutego 2016 r. natomiast pojazd został przez pozwanego odebrany w dniu 26 lutego 2018 r. W tym dniu została dokonana zapłata za pojazd i dopiero w tym dniu pozwany stał się jego posiadaczem. Zatem w chwili wymagalności roszczenia właścicielem pojazdu był inny podmiot i to do niego powód powinien skierować powództwo. Ponadto, podkreślenia wymaga, że poprzedni właściciel nie przekazał pozwanemu umowy ubezpieczenia, na którą powołuje się powód. Pomimo nieotrzymania tego dokumentu pozwany sprawdził możliwość kontynuowania ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela, czyli w firmie (...) z/s w W. Otrzymał jednak odpowiedź, że jest to niemożliwe z uwagi na fakt, iż dotychczasowy właściciel spółka (...) Sp. z o.o. z/s w W. była klientem korporacyjnym. W związku z powyższym została opłacona nowa polisa ubezpieczeniowa, o czym został poinformowany przedstawiciel sprzedawcy pojazdu, który zobowiązał się do wypowiedzenia dotychczasowej umowy.

Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny stwierdził skuteczne wniesienie sprzeciwu i utratę przez nakaz zapłaty mocy oraz przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Kaliszu.

Sąd ustalił, co następuje:

Pozwany znalazł w Internecie ogłoszenie firmy (...) Sp. z o.o. z/s w W. o możliwości zakupu samochodu osobowego (...) używanego za kwotę 30.000,00 zł. Zakup samochodu miał być sfinansowany w formie leasingu operacyjnego.

Dowód: zeznania pozwanego - min. 00:20:45-00:52:03 protokołu rozprawy z dnia 30 listopada 2018 r.k. 117-119 - płyta DVD k. 121.

Do uruchomienia przez Idea Bank kredytu inwestycyjnego na samochód niezbędna była jednak faktura zakupu. Natomiast warunkiem wydania samochodu przez sprzedającego było dokonanie 100% zapłaty za niego. Gdy pozwany otrzymał od sprzedającego w dniu 19 lutego 2016 r. fakturę nr (...) w formie elektronicznej przekazał ją do banku, natomiast bank dokonał zapłaty należności na rzecz sprzedawcy. Wydanie samochodu kupującemu samochód pozwanemu nastąpiło jednak w dniu 26 lutego 2016 r. Wraz z samochodem pozwanemu wydano także oryginał wyżej wymienionej faktury oraz potwierdzenie zawarcia polisy OC w (...) S.A. na umożliwienie powrotu samochodem do K.

Dowód: faktura k. 87; załącznik do umowy generalnej sprzedawcy pojazdu k. 88; zeznania pozwanego - min. 00:20:45-00:52:03 protokołu rozprawy z dnia 30 listopada 2018 r.k. 117-119 - płyta DVD k. 121.

U dotychczasowego ubezpieczyciela samochodu pozwany dowiedział się, że niemożliwe jest kontynuowanie ubezpieczenia z uwagi na fakt, iż dotychczasowy właściciel spółka (...) Sp. z o.o. z/s w W. była klientem korporacyjnym. W związku z powyższym pozwany wykupił ubezpieczenie w (...) i opłacił nową polisę ubezpieczeniową. o czym został poinformowany przedstawiciel sprzedawcy pojazdu, który zobowiązał się do wypowiedzenia dotychczasowej umowy, za którą nie była zapłacona składka.

Dowód: polisa k. 78-80; korespondencja elektroniczna k. 81-82; zeznania pozwanego - min. 00:20:45-00:52:03 protokołu rozprawy z dnia 30 listopada 2018 r.k. 117-119 - płyta DVD k. 121.

Na mocy umowy przelewu wierzytelności powód nabył w dniu 31 maja 2017 r. wierzytelność z tytułu nieopłaconej przez poprzedniego właściciela samochodu składki od (...) z/s w W. O cesji wierzytelności pozwany został powiadomiony pismem z dnia 31 maja 2017 r. oraz wezwany do zapłaty składki wraz z odsetkami pismem z dnia 16 czerwca 2017 r.

Dowód: umowa przelewu wierzytelności k. 34-43; potwierdzenie przelewu k. 44, pełnomocnictwo k. 45-46, 47-48; pisma pozwanego k. 64-66.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o wyżej wymienione dowody w postaci dokumentów, których prawdziwość i autentyczność nie budziła żadnych zastrzeżeń i wątpliwości Sądu, a także nie była kwestionowana przez strony oraz na podstawie zeznań pozwanego, któremu Sąd dał w pełni wiarę.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Pozostaje poza sporem, że pozwany dokonał zakupu samochodu, którego poprzedni właściciel posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nr (...) zawartej na okres od 01.11.2015 do 31 października 2016 r. z (...) z/s w W. Za ubezpieczenie to nie została uiszczona jednak należna ubezpieczycielowi składka.

Stosownie do treści przepisu art. 32 ust. 1-4 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu. Dane posiadacza, o których mowa wyżej obejmują: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub nazwę, siedzibę i numer REGON. Skutki wyrządzenia szkody po dniu przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego nie obciążają posiadacza pojazdu, który dokonał przeniesienia tego prawa. Posiadacz pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu ponosi odpowiedzialność wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki należnej za okres od dnia, w którym nastąpiło przeniesienie na niego prawa własności pojazdu. Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, ponosi solidarną odpowiedzialność z posiadaczem pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia przez niego zakładu ubezpieczeń o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 5 kodeksu cywilnego nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

W ocenie Sądu to sprzedający powinien zawiadomić poprzedniego wierzyciela o fakcie sprzedaży samochodu, czego jednak nie uczynił. Po wydaniu pozwanemu pojazdu był on zmuszony do zawarcia nowej polisy, albowiem poprzednik prawny powoda nie chciał z nim przedłużyć polisy ubezpieczeniowej, w związku z czym została ona przez pozwanego wypowiedziana. O braku przedłużenia umowy z dotychczasowym ubezpieczycielem sprzedający został przez pozwanego powiadomiony w drodze korespondencji elektronicznej. Skoro nie powiadomił o tym swojego dotychczasowego ubezpieczyciela to ponosi on wyłączną winę za uregulowanie nieopłaconej przez siebie składki. Zdaniem Sądu nie może to obciążać pozwanego, który dochował należytej staranności w zakresie dokonania wszelkich czynności związanych z ubezpieczeniem pojazdu. Było by to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

O kosztach postanowiono na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. Powód przegrał spór i dlatego został obciążony kosztami w całości. Na koszty te składa się wynagrodzenie pełnomocnika powoda w wysokości 90,00 zł, zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 5 listopada 2015 r. poz. 1804) wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.