V GC 2997/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3040332

Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 25 lutego 2020 r. V GC 2997/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: - SR Stanisław Dziurlikowski Protokolant: - St. sekr.sądowy Joanna Kaczanowska Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2020 r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) S.A. V. (...)" w W. o zapłatę I oddala powództwo;

II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1817 zł (tysiąc osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.