Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723239

Wyrok
Sądu Rejonowego w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2019 r.
V GC 122/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Stella Czołgowska.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2019 r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa M. H. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda M. H. kwotę 463,20 zł (czterysta sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 grudnia 2017 r. do dnia zapłaty;

II zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 137 zł (sto trzydzieści siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.