Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1622344

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 9 stycznia 2015 r.
V CZ 85/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Mirosław Bączyk.

Sędziowie SN: Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca), Bogumiła Ustjanicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku J. K. przy uczestnictwie M.C. i innych, o dział spadku, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 9 stycznia 2015 r., zażalenia uczestnika Stowarzyszenia Ochrony Własności Lokatorów i Mieszkańców w B.

na postanowienie Sądu Okręgowego w K. z dnia 12 lutego 2014 r.,

1.

oddala zażalenie;

2.

zasądza od uczestnika Stowarzyszenia Ochrony Własności Lokatorów i Mieszkańców w B. na rzecz wnioskodawczyni J. K. koszty postępowania zażaleniowego w kwocie 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2014 r., Sąd Okręgowy w K. odrzucił, na podstawie art. 3986 § 2 w związku z art. 5191 § 4 ustęp 4 k.p.c., skargę kasacyjną uczestnika - Stowarzyszenia Ochrony Własności Lokatorów i Mieszkańców w B. od postanowienia tego Sądu z dnia 20 czerwca 2013 r. oddalającego apelację uczestników: S. K. i Stowarzyszenia Ochrony Własności Lokatorów i Mieszkańców w B. od postanowienia Sądu Rejonowego w P. z dnia 23 kwietnia 2012 r. wydanego w sprawie z wniosku J. K. o dział spadku.

Sąd Okręgowy uzasadnił odrzucenie skargi jej niedopuszczalnością z uwagi na wskazaną w skardze kasacyjnej wartość przedmiotu zaskarżenia wynoszącą

147.116 złotych. W zażaleniu uczestnik postępowania wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w K. do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 5191 § 1 k.p.c., od wydanego przez sąd drugiej instancji postanowienia, co do istoty sprawy oraz od postanowienia w przedmiocie odrzucenia wniosku i umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie - w sprawach z zakresu prawa osobowego, rzeczowego i spadkowego - przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. W sprawach o zniesienie współwłasności i dział spadku skarga kasacyjna nie służy, jeżeli wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych (art. 5191 § 4 punkt 4 k.p.c.).

Wskazana przez skarżącego w skardze kasacyjnej wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa od wymienionej wyżej kwoty, stąd odrzucenie skargi kasacyjnej jest zgodne z prawem. Nie zmienia tej oceny przywoływany w zażaleniu argument, iż w postępowaniu o dział spadku Sąd pierwszej instancji badał, jako przesłankę rozstrzygnięcia zasadność podnoszonego przez jednego ze spadkobierców zarzutu zasiedzenia wchodzącej w skład spadku nieruchomości, skoro zachodził w rozpatrywanej sprawie przypadek obligatoryjnego połączenia obu postępowań - o dział spadku i o zasiedzenie, stosownie do treści art. 688 w związku z art. 618 k.p.c. Sprawa ma jednak charakter sprawy działowej, stąd zażalenie uczestnika podlegało, jako bezzasadne, oddaleniu na podstawie art. 39814 w związku z art. 3941 § 3 i art. 13 § 2 k.p.c.

O kosztach postępowania zażaleniowego na rzecz wnioskodawczyni Jadwigi K., która wniosła odpowiedź na zażalenie, orzeczono na podstawie art. 520 § 2 i 3 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.